052 555 001

Het einde van de tunnel zien bij pesten. Uit een heel interessant artikel uit “Klasse”

Je eerste reactie bij pesten in de klas?

Leerlingen verwachten dat leraren ingrijpen bij pestproblemen. Maar hoe pak je het aan? Met deze tips bied je eerste hulp bij pestsituaties voor alle betrokkenen.

Hoe vang je het slachtoffer op?

*Neem zijn verhaal ernstig, schenk aandacht aan zijn gevoelens, steun hem.
*Geef hem zeker nooit de schuld: “Je moet meer voor jezelf opkomen.”
*Bespreek met hem de stappen die je zal ondernemen.

Wat doe je met de pester?

Neem hem apart voor een gesprek en vertel wat je zag. Kwets of kleineer hem niet. Maak wel duidelijk dat je zijn gedrag niet tolereert. Hij zal het moeten goedmaken.

Hoe vang je de ouders op?

*Bij de ouders van de dader kan het nieuws beschuldigend aankomen. Vertel wat je zag en fris het pestbeleid van je school op. Vertel welke sanctie hun kind krijgt.
*Stimuleer ouders van gepeste kinderen om met hun kind te praten. Stel hen ook gerust: je zal ertegen optreden. Raad aan om buiten de school activiteiten te ondernemen: turnen, muziekschool. Laat hen een pestlogboek bijhouden. Daarin staat het wie, wat, waar en wanneer genoteerd. Raad af om contact te zoeken met de ouders van de pestkop.

En de klasgenoten?

Ga een klasgesprek niet uit de weg. Bespreek het verschil tussen plagen en pesten. Leg uit wat de gevolgen kunnen zijn. Geef duidelijk aan dat het gedrag van de dader over de grens ging. Zoek samen naar oplossingen om het opnieuw veilig en aangenaam te maken voor iedereen in de klas. Volg de gemaakte voorstellen en afspraken op.

Schoolbeleid

Je staat er natuurlijk niet alleen voor in je klas. Elke school moet nadenken over maatregelen om allerlei vormen van geweld tegen te gaan. In het schoolbeleid krijgen ook methodieken om pesten aan te pakken een duidelijke plaats.

NO BLAME

Gie Deboutte: “Veel scholen pakken pesten aan met de No Blame-methode. De pester krijgt dan geen directe straf. De leraar roept een groepje kinderen bij zich tijdens een pauze. In die groep zit de pester, een meeloper, een hulpvaardig kind …

De opdracht van de groep is simpel: zorg ervoor dat het slachtoffer zich zo snel mogelijk beter voelt. De kinderen formuleren voorstellen in de ik-vorm: ‘Ik ga An vragen of ze mee wil dansen op de speelplaats’, ‘Bij de volgende voetbalmatch ga ik Arne eerst kiezen’ …
De leraar doet een beroep op hun inlevingsvermogen en geeft kinderen de kans om te ontsnappen aan de groepsdruk. Ook de pester krijgt op die manier de kans om zijn gedrag aan te passen. Dat is een directe hulp voor het slachtoffer.”

HERGO

Gie Deboutte: “Soms is pestgedrag te ernstig om de dader niet te benoemen. Dan kiezen scholen voor een herstelgericht groepsoverleg (HERGO). In een HERGO gaan dader, slachtoffer, hun ouders en vrienden met een neutrale HERGO-deskundige op zoek naar manieren om de schade te herstellen. Het slachtoffer, gesteund door zijn omgeving, vertelt wat het verwacht. De pester die ook kan terugvallen op familie of vrienden, doet voorstellen om zijn daden goed te maken. Een ‘sorrybrief’ kan al erg zinvol zijn. De afspraken komen in een contract.”